Organi saveza

Skupština SPSS
Najviši organ SPSS je Skupština SPSS koju sačinjavaju klubovi, članovi SPSS. Skupština SPSS donosi Statut SPSS, kao najviši pravni akt Saveza, usklađen sa zakonima i pozitivnim pravnim normama koje propisuje zakonodavac na teritoriji delovanja Saveza. Skupština SPSS donosi Poslovnik o radu Skupštine. Skupština odluke donosi većinski od članova koji imaju pravo glasa. Skupština SPSS bira: Predsednika SPSS, Upravni Odbor, Nadzorni Odbor i Generalnog Sekretara. Skupština odlučuje i raspravlja o bitnim elementima za rad Saveza: usvaja godišnji plan rada, finansijski plan, izveštaj o radu i druga strateški bitna dokumenta za rad Saveza.

Redovni članovi:

 1. Spartak-Subotica
 2. Soko-Pančevo
 3. Blek Rok-Beograd
 4. MR Avala-Beograd
 5. Guru-Beograd
 6. PK Beograd
 7. Granit-Beograd
 8. Vertikal-Beograd
 9. Zemun
 10. Goč -Vrnjacka Banja
 11. PAEK Niš
 12. Stari Grad-Užice

Pridruženi:

 1. SPSP Beograda

Upravni Odbor SPSS
Upravni Odbor (UO) bira Skupština na period od 4 godine. Upravni odbor se sastoji od 5 članova. Predsednik i potpredsednik SPSS su, po funkciji, članovi UO SPSS. Predsednik SPSS je istovremeno i Predsednik UO. Upravni odbor radi na osnovu Poslovnika o radu UO. Većinom glasova UO donosi odluke iz svog domena. UO SPSS donosi: predlog programa Statuta, odluke o usvajanju predloga Pravilnika neophodnih za rad, imenuje sportskog direktora, utvrđuje predloge Programa rada Saveza i Finansijskog plana Saveza, odlučuje o osnivanju preduzeća Saveza i druga prava i obaveze definisane Statutom SPSS.
UO SPSS se obavezno saziva na zahtev Nadzornog Odbora, Generalnog sekretara ili najmanje 2 člana UO.

 1. Lazar Đurović, predsednik
 2. Vladimir Pecić
 3. Goran Perunović
 4. Andraš Bognar
 5. Rade Vučković

Nadzorni odbor 
Nadzorni Odbor (NO) bira Skupština na period od 4 godine. Nadzorni odbor se sastoji od 3 člana. Predsednik Nadzornog odbora se bira iz redova članova NO. Odbor radi na osnovu Poslovnika o radu NO. NO većinom glasova donosi odluke iz svog domena.

 1. Ljubiša Jakovljević, predsednik
 2. Ivan Boćanin
 3. Slavo Gluščević

Predsednik SPSS
Predsednik SPSS se bira na period od 4 godine iz redova sportista, sportskih radnika, istaknutih ličnosti, na predlog članova Skupštine. Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini SPSS. Predsednik SPSS je finansijski nalogodavac, rukovodi radom Saveza, predstavlja Savez i obavlja druge poslove definisane Statutom.
Predsednik SPSS poslove iz svog delokruga može preneti na potpredsednika, generalnog sekretara ili neko drugo lice iz rukovodstva SPSS.

Predsednik saveza: Lazar Đurović

Potpredsednik SPSS
Savez ima jednog potpredsednika, potpredsednika bira UO SPSS. Potpredsednik se bira na period od 4 godine. Potpredsednik može biti biran iz redova članova UO. Potpredsednik menja predsednika u njegovom odsustvu.

Generalni sekretar
Generalnog sekretara bira Skupština na predlog Predsednika. Generalni sekretar se bira na period od 4 godine. Prava i obaveze generalnog sekretara su: organizuje, kontroliše i obavlja stručne poslove, izvršava odluke UO, stara se o pripremama sednica organa Saveza, obavlja i druge poslove po nalogu Predsednika. Za svoj rad odgovara Skupštini, UO SPSS i predsedniku.

Generalni sekretar: Vladimir Pecić