Organi saveza

Skupština SPSS
Najviši organ SPSS je Skupština SPSS koju sačinjavaju klubovi, članovi SPSS. Skupština SPSS donosi Statut SPSS, kao najviši pravni akt Saveza, usklađen sa zakonima i pozitivnim pravnim normama koje propisuje zakonodavac na teritoriji delovanja Saveza. Skupština SPSS donosi Poslovnik o radu Skupštine. Skupština odluke donosi većinski od članova koji imaju pravo glasa. Skupština SPSS bira: Predsednika SPSS, Upravni Odbor, Nadzorni Odbor i Generalnog Sekretara. Skupština odlučuje i raspravlja o bitnim elementima za rad Saveza: usvaja godišnji plan rada, finansijski plan, izveštaj o radu i druga strateški bitna dokumenta za rad Saveza.

REDOVNI ČLANOVI:

 1. PSK "Spartak" Subotica
 2. PK "Adrenalin" Novi Sad
 3. PEK "Soko" Pančevo
 4. SPK "Black Rock" Beograd
 5. SPK "MR Avala" Beograd
 6. SK "Tribe" Beograd
 7. PK "Beograd"
 8. SPK "Granit" Beograd
 9. SPK "GECO" Beograd
 10. SPK "Vertikal" Beograd
 11. PK "Zemun"
 12. PSK "Goč" Vrnjacka Banja
 13. PAEK "Niš"
 14. SPK "Stari Grad" Užice

 

PRIDRUŽENI ČLANOVI:

 1. SPU "Zlatno uže" Beograd
 2. PK "Vukan" Požarevac
 3. SPS Beograda
 4. SPS Vojvodine

 

Upravni Odbor SPSS
Upravni Odbor (UO) bira Skupština na period od 4 godine. Upravni odbor se sastoji od 5 članova. Predsednik i potpredsednik SPSS su, po funkciji, članovi UO SPSS. Predsednik SPSS je istovremeno i Predsednik UO. Upravni odbor radi na osnovu Poslovnika o radu UO. Većinom glasova UO donosi odluke iz svog domena. UO SPSS donosi: predlog programa Statuta, odluke o usvajanju predloga Pravilnika neophodnih za rad, imenuje sportskog direktora, utvrđuje predloge Programa rada Saveza i Finansijskog plana Saveza, odlučuje o osnivanju preduzeća Saveza i druga prava i obaveze definisane Statutom SPSS.
UO SPSS se obavezno saziva na zahtev Nadzornog Odbora, Generalnog sekretara ili najmanje 2 člana UO.

 1. Lazar Đurović, predsednik
 2. Slobodan Mazalica, Potpredsednik
 3. Vesna Pavlović
 4. Andraš Bognar
 5. Milica Savić

 

Predsednik SPSS
Predsednik SPSS se bira na period od 4 godine iz redova sportista, sportskih radnika, istaknutih ličnosti, na predlog članova Skupštine. Predsednik za svoj rad odgovara Skupštini SPSS. Predsednik SPSS je finansijski nalogodavac, rukovodi radom Saveza, predstavlja Savez i obavlja druge poslove definisane Statutom.
Predsednik SPSS poslove iz svog delokruga može preneti na potpredsednika, generalnog sekretara ili neko drugo lice iz rukovodstva SPSS.

Predsednik saveza: Lazar Đurović

Potpredsednik SPSS
Savez ima jednog potpredsednika, potpredsednika bira UO SPSS. Potpredsednik se bira na period od 4 godine. Potpredsednik može biti biran iz redova članova UO. Potpredsednik menja predsednika u njegovom odsustvu.

Generalni sekretar
Generalnog sekretara bira Skupština na predlog Predsednika. Generalni sekretar se bira na period od 4 godine. Prava i obaveze generalnog sekretara su: organizuje, kontroliše i obavlja stručne poslove, izvršava odluke UO, stara se o pripremama sednica organa Saveza, obavlja i druge poslove po nalogu Predsednika. Za svoj rad odgovara Skupštini, UO SPSS i predsedniku.

Generalni sekretar: Vladimir Pecić